Organizacija Partneri za demokratske promene Srbija proslavila svoj deseti rođendan

Partneri za demokratske promene Srbija, organizacija civilnog društva koja u oblasti vladavine prava, razvoja demokratije i ljudskih prava, mirnog rešavanja sukoba, upravljanja promenama i anti-diskriminacije, proslavila je deset godina svog postojanja. Partneri su organizovali niz događaja sa različitim i relevantnim temama: medijacija u privredi – od destruktivnog konflikta do konstruktivnog rešenja, civilno društvo u izmenjenom svetu, reforma pravosuđa, dobro upravljanje i zaštita ljudskih prava.  Osim pomenutih tema, u saradnji sa Nacionalnim udruženjem medijatora Srbije – NUMS organizovan je i trening za licencirane medijatore na temu Medijacija u SAD i Evropi.  Više o samom događaju možete pročitati na narednom linku.

 

 

Fotografija je uz odobrenje organizatora preuzeta sa facebook stranice Partneri Srbija. 

 

„Medijacija je alternativni način rešavanja sporova, u kojem treće nezavisno, neutralno i nepristrasno lice, posrednik – medijator, pomaže stranama u sukobu da dođu do uzajamno prihvatljivog rešenja. Medijaciji se može pristupiti pre i u toku sudskog postupka, kao i u toku postupka po pravnim lekovima ili u toku izvršnog postupka. Specifičnost medijacije kao dobrovoljnog, neformalnog, izuzetno brzog i jeftinijeg postupka je u tome da tokom postupka strane zadržavaju potpunu kontrolu i u njemu niko umesto njih samih ne može doneti odluku o načinu rešavanja njihovog spornog odnosa, te ukoliko do sporazuma dođe, zaključuju ga u zajedničkom interesu. Uloga medijatora se upravo ogleda u tome da isti pomaže stranama da utvrde svoje interese u odnosu sa drugom stranom i postignu sporazum. Sporazum može imati snagu izvršne isprave, a medijator i punomoćnici strana mogu učestovati u njegovoj pisanoj izradi.  U poređenju sa redovnim troškovima sudskog postupka, u zavisnosti od vrednosti spora jeftinija je od 35 do 60%.“  Informacije o medijaciji preuzete sa sajta Ministarstva pravde Republike Srbije

 

Takođe, ukoliko vas zanima tema medijacije, na narednom linku možete preuzeti Priručnik za medijaciju u lokalnoj zajednici, autora: Blaža Nedića i Ane Toskić, izdavač: Partneri za demkratske promene Srbija