Doneta prva presuda za zločin iz mržnje

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM saopštio je da je 2. novembra 2018. godine, doneta prva krivična presuda kojom je motiv mržnje, kao posebna otežavajuća okolnost, uzet u obzir prilikom odmeravanja kazne za neko krivično delo.

 

“Decembra 2012. godine je u Krivični zakonik Republike Srbije uveden član 54a Posebna okolnost za odmeravanje kazne za krivično delo učinjeno iz mržnje u kom se navodi da će se krivično delo motivisano mržnjom zbog pripadnosti rasi i veroispovesti, nacionalne ili etničke pripadnosti, pola, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta drugog lica ceniti kao obavezna otežavajuća okolnost. Podsećamo da od tada ona nije uzeta u obzir ni u jednoj presudi, uprkos brojnim prijavama koje su podnosile nevladine organizacije i pojedinci. 

 

U postupku, koji je vodila Kristina Todorović, advokatica YUCOM-a, a u kome je nasilje u porodici bilo motivisano činjenicom da je oštećeni pripadnik LGBT populacije je prvi put donešena pravnosnažna presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu koja prilikom odmeravanja kazne, imajući u vidu motiv dela, primenjuje i  član 54a Krivičnog zakonika.

 

Prema istraživanju koje su sprovele organizacije koje se zalažu za prava LGBT osoba, ove osobe nasilje, zbog svoje seksualne orijentacije, u 40% slučajeva doživljavaju od članova porodice. Stoga je ova presuda od naročitog značaja za zaštitu prava LGBT osoba, ali i pripadnika ostalih manjinskih grupa i nadamo se da će ona uticati na sudsku praksu u ovakvim i sličnim slučajevima.”

 

 

Vest preuzeta iz saopštenja za javnost, takođe na vebsajtu Komiteta pravnika za ljudska prava dostupna je i presuda.