Zaštitnik građana je pokrenuo postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Nacionalne službe za zapošljavanje

„Zaštitnik građana je pokrenuo postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Nacionalne službe za zapošljavanje i koristeći svoja ovlašćenja u najkraćem mogućem roku zaštitio prava gospođe G.M. iz Beograda, koja je pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti čekala sedam meseci. 

 

Postupajući po sopstvenoj inicijativi, a na osnovu informacija dobijenih iz sredstava javnog informisanja, Odeljenje za hitno postupanje Zaštitnika građana je stupilo u kontakt sa filijalom Beograd Nacionalne službe za zapošljavanje od kojih je zatraženo, da u skladu sa odredbama Zakona o Zaštitniku građana, dostave izjašnjenje o nepostupanju po zahtevu stranke više od sedam meseci od kada je stranka podnela zahtev (zahtev podnet 20. septembra 2018. godine).

 

Pored navedenog, o teškoj situaciji sa kojom se suočila gospođa G.M. obavešteno je i nadležno odeljenje Gradskog centra za socijalni rad Beograd koje je, postupajući po informacijama Zaštitnika građana, u toku narednog dana tj. 28. marta 2019. godine održalo sastanak sa gospođom G.M. i tom prilikom su je uputili o pravima iz socijalne zaštite koje može ostvariti. 

 

Institucija Zaštitnika građana želi da uspostavi kriterijume gde će se u najkraćem mogućem roku rešavati problemi građana koje će prihvatiti sve institucije kako bi se hitni problemi građana Republike Srbije rešavali odmah, izjavio je Pašalić.

 

Nacionalna služba za zapošljavanje je 1. aprila 2019. godine obavestila Zaštitnika da je 28. marta 2019. godine, samo dan nakon sto je Zaštitnik građana pokrenuo postupak kontrole, donela rešenje kojim je stranci priznato pravo na koje je čekala sedam meseci.

 

Zaštitnik građana je, takođe, utvrdio da je do nepostupanja organa uprava po zahtevu strane došlo zbog činjenice da je Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje trebalo više meseci da dostavi Nacionalnoj službi za zapošljavanje potvrdu o uplaćenim doprinosima, koja je, nakon institiranja predstavnika institucije Zaštitnika građana, dostavljena elektronskim putem NZS od strane PIO fonda. 

 

Zaštitnik građana podseća da Zakon predviđa da osiguranici kojima prestane radni odnos kod poslodavca iz razloga koji se ne mogu pripisati njima u krivicu, imaju pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti koja ima za cilj da se njenim imaocima koliko toliko osigura materijalna egzistencija dok se nalaze u takvom položaju. Korisnik novčane naknade na taj način dobija priliku da finansijski premosti vremenski period u kome se nalazi van radnog odnosa, kao i podstrek da nađe odgovarajuće zaposlenje radi poboljšanja svog materijalnog položaja.“

 

Vest preuzeta sa sajta zaštitnika građana.