Kol centar Advokatske komore Srbije za dodeljivanje branilaca po službenoj dužnosti

Kol centar Advokatske komore Srbije za dodeljivanje branilaca po službenoj dužnosti dostupan je 24h, svakog dana u toku godine. Broj telefona je 0114022030

 

Radi jasnoće informacije i procedure imenovanja branilaca po službenoj dužnosti koriste se sledeći pojmovi:

 • „pozivalac“ – organ koji imenuje branioca po služebnoj dužnosti (za nadležni sud se javlja predsednik suda, za javno tužilaštvo – postupajući javni tužilac/zamenik javnog tužioca, za MUP – postupajući policijski službenik)
 • „operater“ – agent (angažovano lice) u kol centru
 • „branilac po službenoj dužnosti“ – advokat koji je imenovan u propisanoj
  proceduri
 • „aplikacija“ – kompjuterski program – softversko rešenje – sistem

Procedura za dodeljivanje branilaca po službenoj dužnosti je sledeća:

 1. Ovlašćeno lice nadležnog organa poziva telefon Kol centra 011/4022030 i operateru (agentu) koji se javlja sa porukom „Dobili ste Kol centar Advokatske komore Srbije za dodeljivanje branilaca po službenoj dužnosti, moje ime je _____“ saopštava sledeće podatke: naziv pozivaoca (organa – sud, javno tužilaštvo, organizaciona jedinica MUP-a), ime ovlašćenog lica (predsednik suda, 2 postupajući javni tužilac/zamenik javnog tužioca, postupajući policijski službeni), broj predmeta za koji se traži branilac po službenoj dužnosti i potrebno vreme dolaska branioca;
 2. Pozivalac ostaje u telefonskoj vezi sa operaterom sve do dobijanja imena branioca po službenoj dužnosti posredstvom aplikacije i kol centra;
 3. Operater dobijene podatke unosi u aplikaciju, osim podataka o potrebnom vremenu dolaska i sistem  automatski poziva prvog narednog advokata na listi branilaca po službenoj dužnosti koja se odnosi na teritorijalnu nadležnost organa pozivaoca;
 4. Aplikacija – sistem poziv advokatu upućuje dva puta (oba puta telefon zvoni 9 puta);
 5. Ukoliko se nakon drugog ciklusa pozivanja pozvani advokat ne javi, aplikacija – sistem automatski poziva narednog advokata na odgovarajućoj listi branilaca po službenoj dužnosti;
 6. Kada operater uspostavi vezu sa advokatom saopštava mu podatke koji su uneti u aplikaciju (naziv organa, ime ovlašćenog lica – postupajućeg lica, broj predmeta) i informaciju o očekivanom vremenu javljanja. Operater ne saopštava ime osumnjičenog/okrivljenog lica niti krivično delo koje se stavlja na teret;
 7. Ukoliko advokat ne prihvati odbranu po službenoj dužnosti, operater u aplikaciju unosi „ne prihvata“ i navodi kratak razlog ne prihvatanja odbrane po službenoj dužnosti;
 8. Ukoliko advokat prihvati odbranu po službenoj dužnosti, prilikom prihvata advokat daje potvrđeno vreme dolaska, nakon čega operater saopštava pozivaocu: ime i prezime advokata, potvrđeno vreme dolaska (ako je vreme dolaska advokata potvrđeno i od strane pozivaoca) i daje kontakt telefon advokata;
 9. Nakon potvrde – prihvatanja odbrane po službenoj dužnosti operater od pozivaoca uzima kontakt telefon i saopštava ga angažovanom advokatu sa potvrđenim vremenom dolaska i u aplikaciju unosi „prihvaćeno“;
 10. Svi telefonski razgovori se snimaju.

 

 

Izvor: Advokatska komora Srbije