Pravno savetovanje

Na zahtev klijenta, davanje usmenih i / ili pisanih pravnih saveta.

Zastupanje, alternativno rešavanje sporova (ARS) i medijacija
 • Zastupanje klijenata u postupcima koji se vode pred svim sudovima i drugim državnim organima
 • Posredovanje u rešavanju sporova u skladu sa Zakonom o posredovanju (medijacija) i drugim načinima u cilju alternativnog rešavanja spora (ARS)
 • Zastupanje pred arbitražama
Pravo stranih državljana i Međunarodno privatno pravo
 • Savetovanje i vođenje postupaka pred nadležnim organima u cilju regulisanja boravka stranog državljanina u Republici Srbiji (boravišna dozvola, radna dozvole i sl.)
 • Savetovanje, pokretanje i vođenje postupaka sa elementom inostranosti, odnosno kada postoji sukob zakona između dve ili više različitih država
Kompanijsko i privredno pravo

Na zahtev pružamo pravnu asistenciju, u sledećim postupcima:

 • Osnivanje i registracija pravnih lica i preduzetnika
 • Upravljačko savetovanje (osnivača)
 • Izrada ugovora vezanih za domaću i međunarodnu trgovinu i prodaju
 • Priprema i izrada interne dokumentacije privrednog društva (opšti akti, pravilnici i odluke)

Na osnovu Ugovora o pružanju kontinuirane pravne pomoći zaključenim sa klijentom, pružamo  zastupanje i savetovanje pravnog lica u cilju obezbeđenja zakonitog vođenja poslovne aktivnosti i smanjivanje pravnog rizika.

Mergers & Aquisitions

Pružanje širokog spektra pravnog savetovanja, izrade Due Diligence Report-a (DDR) i druge potrebne dokumentacije u M&A procesu, kao i pružanje podrške u pregovorima u cilju optimizacije procesa i zaštite interesa klijenta do „Okončanja“.

Likvidacija i stečaj

Pokretanje i vođenje postupaka likvidacije odnosno stečaja sa primenom načela optimizacije troškova i naplate, kao i zaštite poverilaca.

IT pravo
 • Primena GDPR, izrada i usaglašavanje ugovora i prateće dokumentacije
 • Savetovanje freelancer-a ili IT kompanije u pogledu prava i obaveza Naručioca i Developera, kao i izrada ugovora o pružanju IT usluga (development, programing, design, etc.) kako na srpskom tako i na engleskom jeziku
 • Zaštita podataka i privatnosti
 • Zaštita autorskog prava i prava intelektualne svojine na internetu
Intelektualna svojina
 • Zaštita autorskog prava
 • Savetovanje vezano za komercijalno korišćenje prava intelektualne svojine i njena zaštita
 • Prethodno ispitivanje uslova za priznanje i registraciju žigova, dizajna, patenata i geografskih oznaka porekla
 • Sprovođenje postupka registracije pred Zavodom za intelektualnu svojinu
Radno pravo
 • Pružanje obuke zaposlenima kod poslodavaca (prava i obaveze iz radnog odnosa, zaštita od mobinga, zaštita uzbunjivača, i dr.)
 • Izrada radno-pravne dokumentacije, npr. pravilnik o radu, pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, bezbednost i zaštita na radu, i sl.
 • Posredovanje u internom postupku zaštite pred poslodavcem, odnosno zastupanje u sudskom postupku za zaštitu od zlostavljanja na radu.
 • Zastupanje i vođenje postupaka zbog kršenja klauzule Zabrane konkurencije
Privredni prestupi

Zastupanje i odbrana u postupcima pred Privrednim sudom.

Zaštita potrošača i korisnika finansijskih usluga
 • Savetovanje potrošača, zastupanje pred trgovcem/pružaocem usluga, kao i pred Regionalnim savetovalištem za zaštitu potrošača i Sudom časti Privredne komore
 • Savetovanje korisnika finansijskih usluga, njihovo zastupanje pred bankama, kao i pokretanje odgovarajućih postupaka pred Narodnom bankom Srbije (NBS) odnosno nadležnim sudom
Naplata potraživanja i vođenje izvršnog postupka

Na osnovu višegodišnjeg rada u timovima za naplatu potraživanja banaka, za klijente pružamo usluge predloga najefikasnije naplate dospelih potraživanja primenjujući principe smanjenja troškova i optimizacije naplate.

Nepokretnost i pravo građenja
 • Savetovanje, prikupljanje i provera dokumentacije, kao i izrada ugovora i drugih dokumenata za promet nekretnine
 • Legalizacija nezakonito izgrađenih objekata
 • Primena Zakona o stanovanju i održavanju zgrada
Porodično i nasledno pravo
 • Pravno savetovanje i posredovanje u porodičnim i naslednim postupcima (utvrđivanje starateljstva, razvod, deoba zajedničke imovine, i sl.), primenjujući savremene tehnike i principe u cilju postizanja sporazuma
 • Zastupanje pred svim sudovima i drugim državnim organima u vansudskim postupcima
Diskriminacija i zaštita ljudskih prava
 • Na zahtev klijenta ili u saradnji sa NVO sektorom, savetovanje i zastupanje oštećenog u postupcima zaštite od diskriminacije pred Proverenicom za zaštitu ravnopravnosti
 • Zastupanje u domaćim i međunarodnim sporovima
 • Izrada Ustavnih žalbi i zastupanje pred Ustavnim sudom
 • Pregledanje dokumentacije i izrada predstavke pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu
Krivično i prekršajno pravo
 • Savetovanje klijenata u pogledu njihovih prava i obaveza
 • Zastupanje klijenata pred svim sudovima i drugim državnim organima u prekršajnim i krivičnim postupcima